วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษ: Information technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม

 
  ชื่อ นางสาวสุภาพร แซ่เจ็ง
 ชื่อเล่น  ใหม่
 ที่อยู่  132/1 ม.4 ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
 คติประจำใจ  ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ